PB Risk Management Ltd

Modele powstania wszech?wiata

Wed?ug Wspó?czesnej wiedzy prawa fizyki i sta?e fizyczne decyduj?ce o Ewolucji wszech?wiata nie zmienia?y si? przez Ca?y Czas jego istnienia. Dominuj?c? si?? na odleg?o?ciach kosmologicznych jest Grawitacja. Pozosta?e si?y: elektromagnetyzm, oddzia?ywanie silne i oddzia?ywanie s?abe maj? dominuj?ce znaczenie w Ma?ych odleg?o?ciach. Wszech?wiat ma Trzy obserwowalne Wymiary avait i jeden czasowy, Cho? durer niewykluczone, ?e ma wi?cej wymiarów zwini?tych do mikroskopijnych wielko?ci. Czasoprzestrze? jest g?adk? i spójn? rozmaito?ci?, un jej ?rednia krzywizna jest bardzo Ma?a, co oznacza, ?e w du?ej skali jej Geometria jest w przybli?eniu euklidesowa. Astronomowie obliczaj? Wiek wszech?wiata przyjmuj?c, ?e Model lambda-CDM precyzyjnie opisuj? ewolucj? wszech?wiata OD pocz?tku jego istnienia, Kiedy by? bardzo gor?cy, g?sty i jednolity, ne jego obecnego Stanu, oraz mierz?c PARAMETRES kosmologiczne Tego modelu. Modèle Ten jest dobrze rozumiany teoretycznie i wspierany przez Ostatnie obserwacje astronomiczne Takie Jak WMAP i Planck. Oprócz Tego modèle jest wspierany przez obserwacje anizotropii mikrofalowego promieniowania t?a oraz jasno?ci i przesuni?cia ku czerwieni dla supernowych typu IA. inne obserwacje, zajmuj?ce si? sta?? Hubble`a, obfito?ci? gromad galaktyk, s?abym soczewkowaniem grawitacyjnym je wiekiem gromady kulistej, s? Generalnie zgodne z NIM, Jednak nie s? Obecnie Tak precyzyjne.

Wraz z przyj?ciem, ?e Model lambda-CDM jest poprawny i z przyj?ciem warto?ci parametrów zmierzonych w trakcie obserwacji dokonanych, NP. w trakcie misji Planck, Wiek wszech?wiata (na podstawie Bada? z 2015 Roku) wynosi 13 798 ± 0037 miliardów lat. wcze?niejsze pomiary, oparte na soczewkowaniu grawitacyjnym, daj? zgodne Wyniki 13, 75 ± 0, 17 MLD lat [51]. Zgodnie ze wspó?czesn? Dieu wszech?wiat Powsta? z osobliwo?ci (punktu, w którym by?a skupiona Ca?a jego Materia i Energia) w wielkim wybuchu. OD Tego momentu Wszech?wiat powi?kszy? si? do obecnej postaci, prawdopodobnie przechodz?c przez Krótki Okres kosmologicznej inflacji, która spowodowa?a, ?e jego g?sto?? jest równa g?sto?ci krytycznej [10] [11]. Pod koniec lat 90. XX w. odkryto, ?e ekspansja wszech?wiata przyspiesza oraz ?e wi?kszo?? MATERII i energii wszech?wiata ma ca?kowicie inn? Posta? ni? à, co direct obserwujemy (patrz: Ciemna Materia i Ciemna Energia) [12]. W 1980 Roku pracujcy Alan Guth z Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Andrzej Linde z Uniwersytetu Moskiewskiego oraz Paul Steinhardt i Andreas Albrecht z Uniwersytetu Pensylwani wymylili inflacyjny modèle Wszechwiata. Jest à modyfikacja standardowego modelu Wielkiego wybuchu. Mia sur rozwiza niektre problemy dotyczce standardowego modelu Wielkiego wybuchu.

Jednym z tych kopotw, znanym jako problème horyzontu, Jest artiste jednorodno w najwikszej skali. Pytanie brzmi, dlaczego rozkad MATERII i energii w Kosmosie jest w kadym kierunku prawie jednakowy. Jaki czynnik “wygadzi” w Ten sposb przestrze? Druga kwestia à tzw. problème paskoci Wszechwiata. Niejasne jest Mianowicie, dlaczego Warto kosmologicznego parametru Omega jest Bliska jednoci, MIMO e teoretycznie Mogaby przyj arbitraires Warto. Zgodnie z gwnym zaoeniem inflacji Kosmos rozszerzy si Niezwykle gwatownie w pocztkowych chwilach Swojego istnienia.